Femmes et hommes ensemble…

יג חַ֧ג הַסֻּכֹּ֛ת תַּֽעֲשֶׂ֥ה לְךָ֖ שִׁבְעַ֣ת יָמִ֑ים בְּאָ֨סְפְּךָ֔ מִֽגָּרְנְךָ֖ וּמִיִּקְבֶֽךָ: יד וְשָֽׂמַחְתָּ֖ בְּחַגֶּ֑ךָ אַתָּ֨ה וּבִנְךָ֤ וּבִתֶּ֨ךָ֙ וְעַבְדְּךָ֣ וַֽאֲמָתֶ֔ךָ וְהַלֵּוִ֗י וְהַגֵּ֛ר וְהַיָּת֥וֹם וְהָֽאַלְמָנָ֖ה אֲשֶׁ֥ר בִּשְׁעָרֶֽיךָ: טו שִׁבְעַ֣ת יָמִ֗ים תָּחֹג֙ לַֽיהוָֹ֣ה אֱלֹהֶ֔יךָ בַּמָּק֖וֹם אֲשֶׁר־יִבְחַ֣ר יְהוָֹ֑ה כִּ֣י יְבָֽרֶכְךָ֞ יְהוָֹ֣ה אֱלֹהֶ֗יךָ בְּכָל־תְּבוּאָֽתְךָ֙ וּבְכֹל֙ מַֽעֲשֵׂ֣ה יָדֶ֔יךָ וְהָיִ֖יתָ אַ֥ךְ שָׂמֵֽחַ:

Deutéronome/ Dvarim 16 :13-15

Tu célébreras la fête des tentes durant sept jours, quand tu rentreras les produits de ton aire et de ton pressoir;  et tu te réjouiras pendant la fête et, avec toi, ton fils et ta fille, ton serviteur et ta servante, et le Lévite, l’étranger, l’orphelin, la veuve qui seront dans tes murs. Tu fêteras ces sept jours en l’honneur de l’Éternel, ton Dieu, dans le lieu qu’il aura choisi; car il te bénira, l’Éternel, ton Dieu, dans tous tes revenus, dans tout le labeur de tes mains, et tu pourras t’abandonner à la joie. »

רש »י דברים פרק טז פסוק טו

(טו) והיית אך שמח – לפי פשוטו אין זה לשון צווי אלא לשון הבטחה, ולפי תלמודו למדו מכאן לרבות לילי יום טוב האחרון לשמחה:

Rachi

Et tu seras spécialement satisfait – d’après le sens simple il ne s’agit pas d’un impératif mais d’une promesse, et d’après ce qu’on en comprend de là qu’on ajoute la nuit du dernier yom tov à la joie.

אבן עזרא דברים פרק טז פסוק טו

והיית אך שמח – מצוה לשמוח בחג הסוכות.

Ibn Ezra

Et tu seras spécialement satisfait – c’est un commandement de se réjouir à la fête de soukot.

ספורנו דברים פרק טז פסוק טו

והיית אך שמח. תהיה שמח בלבד ובשמחתך לא יתערב עצבון:

Sforno

Et tu seras spécialement satisfait – ce sera de la joie pure et dans ta réjouissance ne se mêlera aucune tristesse.

משנה מסכת סוכה פרק ה

משנה א אמרו כל מי שלא ראה שמחת בית השואבה לא ראה שמחה מימיו: משנה מסכת סוכה פרק ה משנה ב

במוצאי יום טוב הראשון של חג ירדו לעזרת נשים ומתקנין שם תקון גדול ומנורות של זהב היו שם…

Michna Souka 5 :1 et 5 :2

Celui qui n’a pas vu la joie de la cérémonie de la libation de l’eau n’a pas vue ce qu’est la joie de toute sa vie.

A la fin du premier yom tov de la fête, ils descendaient dans le parvis des femmes et y érigeaient une grande construction, et des ménorot d’or s’y trouvaient…

רמב »ם על משנה מסכת סוכה פרק ה משנה א

ובית השאובה, שם המקום שהיו מתקינים לשמחה ולזמר וקראוהו בשם זה כמו שנ’ ושאבתם מים בששון וכו’.

Maïmonides à propos michna souka 5 :1

Et la maison du puisage, c’est le nom du lieu qu’ils préparaient pour la joie et le chant et ils l’appelaient de ce nom comme il est dit : « et vous puiserez de l’eau dans la joie… »

וּשְׁאַבְתֶּם־מַ֖יִם בְּשָׂשׂ֑וֹן מִמַּֽעַיְנֵ֖י הַיְשׁוּעָֽה:

Isaïe 12 :3

Et vous puiserez de l’eau dans la joie en provenance des sources du salut.

יב וְסָֽפְדָ֣ה הָאָ֔רֶץ מִשְׁפָּח֥וֹת מִשְׁפָּח֖וֹת לְבָ֑ד מִשְׁפַּ֨חַת בֵּֽית־דָּוִ֤יד לְבָד֙ וּנְשֵׁיהֶ֣ם לְבָ֔ד מִשְׁפַּ֤חַת בֵּֽית־נָתָן֙ לְבָ֔ד וּנְשֵׁיהֶ֖ם לְבָֽד:

Zacharie 12 :12

Et le pays sera en deuil, chaque famille à part, la famille de la maison de David à part, et leurs femmes à part, et la maison de Natan à part et leurs femmes à part.

תלמוד בבלי מסכת סוכה דף נא עמוד ב תלמוד בבלי מסכת סוכה דף נב עמוד א

מאי תיקון גדול? – אמר רבי אלעזר: כאותה ששנינו, חלקה היתה בראשונה והקיפוה גזוזטרא, והתקינו שיהו נשים יושבות מלמעלה ואנשים מלמטה. תנו רבנן: בראשונה היו נשים מבפנים ואנשים מבחוץ, והיו באים לידי קלות ראש, התקינו שיהו נשים יושבות מבחוץ ואנשים מבפנים. ועדיין היו באין לידי קלות ראש. התקינו שיהו נשים יושבות מלמעלה ואנשים מלמטה. היכי עביד הכי? והכתיב +דברי הימים א כח+ הכל בכתב מיד ה’ עלי השכיל! – אמר רב: קרא אשכחו ודרוש, +זכריה יב+

וספדה הארץ משפחות משפחות לבד משפחת בית דוד לבד ונשיהם לבד. אמרו: והלא דברים קל וחומר. ומה לעתיד לבא – שעוסקין בהספד ואין יצר הרע שולט בהם – אמרה תורה אנשים לבד ונשים לבד, עכשיו שעסוקין בשמחה ויצר הרע שולט בהם – על אחת כמה וכמה.

Que signifie une grande construction ? Rabbi Eleazar a dit : comme ce que l’on a enseigné, il y avait initialement une partition et ils lui ont ajouté un balcon, et ils ont décrété que les femmes s’assiéraient en haut et les hommes en bas. Les sages ont enseigné : initialement les femmes se tenaient à l’intérieur et les hommes à l’extérieur, mais ils tombèrent aux mains de la légèreté ; ils ont décrété que les femmes s’assiéraient à l’extérieur et les femmes à l’intérieur. Et à nouveau ils tombèrent à nouveau aux mains de la légèreté. Ils décidèrent que les femmes s’assiéraient en haut et les hommes en bas. Comment ont-ils pu opérer ainsi ? Il est pourtant écrit « tout est consigné pour moi de la main de l’Eternel il m’en a donné l’intelligence » (chroniques  1 28 :19).

Rav a dit : amène un verset et commente-le : « Et le pays sera en deuil, chaque famille à part, la famille de la maison de david à part, et leurs femmes à part » (Zacharie 12 :12). Ils ont dit : la chose ne se déduit-elle pas par raisonnement a fortiori ? Et si, pour le futur, quand on parle d’un deuil, situation dans laquelle la tentation du mal ne prend pas le dessus, la tora a dit que les hommes sont à part et les femmes à part, de nos jour, où on s’occupe d’affaires joyeuses, et où la tentation du mal les domine, combien plus encore…

VéssamaHta BéHagéHa véhayta aH saméaH

Ouchavtem maïm béssasson mimayné hayochoua… Maïm Maïm Maïm ah Maïm béssasson

Mitsva gédola lihiot béssimHa tamid

SimHa gédola lihiot bémitsva tamid

Publicités

Laisser un commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l'aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Photo Google+

Vous commentez à l'aide de votre compte Google+. Déconnexion /  Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l'aide de votre compte Twitter. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l'aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

w

Connexion à %s